Kandahar, Afghanistan, 20 tháng 2 năm 2002 – Một binh sĩ Hải quân phụ trách về gở ngòi nổ (Explosive Ordnance Disposal ~ EOD) tại Afghanistan đang khám xét đạn pháo cần phải tiêu huỷ.The act of transferring or revolving close to, or as inside a circle or orbit; a revolution; as, the periodical circuit from the … Read More